LEGISLATIE

Slide
LEGISLATIE

SCBI va pune la dispozitie acte normative care reglementează organizarea si functionarea Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva".

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă

Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;

 

Legea nr. 78 din 2014 privind voluntariatul

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , cu modificările și completările ulterioare;

Anexa Nr. 2 la OMS nr. 1501/2016 - Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

Anexa Nr. 2 la OMS nr. 1501/2016 – Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică

H.G. nr. 781/2002

H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

 

H.G. nr. 286/2011

H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 27/2002

Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 1410/2016

Ordin nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

Ordin CNAS 633 din 2012

Ordin CNAS 633 din 2012 pentru aprobarea structurii informatiilor inscrise pe cardul national de asigurari sociale de sanatate

Ordin nr. 600/2018

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

OMS 834 din 2011 criterii clasificare spitale

OMS 834 din 2011 criterii clasificare spitale, cu modificările și completările ulterioare;

OMS 914 din 2006 conditii autorizatie sanitara-ian2018

OMS 914 din 2006 conditii autorizatie sanitara-ian2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 869/2015

Ordin nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 870/2004

Ordin nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 443/2019

Ordin nr. 443/2019 privind protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe[R3];

Ordin nr. 921/2006

Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

OMS 1226 din 2012

OMS 1226 din 2012 gestionare deseuri medicalecu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 863/2004

Ordin nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor;

OMS 1101 din 2016

OMS 1101 din 2016 prevenire infectii nozocomialecu modificările și completările ulterioare;

OMS 1520 din 2016

OMS 1520 din 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii;

OMS 1761 din 2021

OMS 1761 din 2021 Norme curatare dezinfectie in spitale, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect Ordin Norme

Sari la conținut