DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

Slide
Spitalul Clinic de Boli Infectioase

"Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati

DREPTURILE PACIENTULUI

Articolul 2

Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

Articolul 2^1
Pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist. (la 23-11-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 257 din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 20 noiembrie 2020 )

Articolul 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

Capitolul II Dreptul pacientului la informația medicală

Articolul 4
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

Articolul 5
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Articolul 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Articolul 7
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

Articolul 8
Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. (la 28-07-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017 )

Articolul 9
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Articolul 10
Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Articolul 11
Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Articolul 12
Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 și 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată. (la 07-04-2016, Art. 12 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 50 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016. )

Capitolul III Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Articolul 13
Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Articolul 14
Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

Articolul 15
În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Articolul 16
În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

Articolul 17
(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Articolul 18
Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Articolul 19
Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Articolul 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.Capitolul IV Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Articolul 21
Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Articolul 22
Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Articolul 23
În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Articolul 24
(1) Pacientul are acces la datele medicale personale.
(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație. (la 06-01-2019, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 347 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2019 )

Articolul 25
(1) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.Capitolul IV^1 Dreptul de a fi uitat (la 08-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 200 din 7 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 08 iulie 2022 )

Articolul 25^1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2.203 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în situația încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menținerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecțiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supraviețuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.
(2) Distribuitorii de asigurări au obligația de a înscrie dreptul prevăzut la alin. (1) în mod clar, concis, ușor de înțeles și vizibil în același câmp vizual și cu caractere de aceeași mărime în documentele prin care solicită informațiile și documentele în vederea evaluării riscului, sub sancțiunea nulității relative a contractului de asigurare.
(3) În vederea asigurării respectării dreptului de a fi uitat, personalul medico-sanitar are obligația de a nu furniza distribuitorilor de asigurări informațiile și documentele prevăzute la alin. (1). (la 08-09-2022, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 200 din 7 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 08 iulie 2022 )

Articolul 25^2
La propunerea institutelor oncologice, prin normele de aplicare a legii, Ministerul Sănătății stabilește termene reduse față de termenul prevăzut la art. 25^1 alin. (1), pe categorii de vârstă și tipuri de afecțiuni oncologice ale supraviețuitorilor de cancer, pe baza datelor științifice privind progresele terapeutice. (la 08-09-2022, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 200 din 7 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 08 iulie 2022 )

Capitolul V Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Articolul 26
Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.Articolul 27Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.

Articolul 28
(1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.Capitolul VI Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

Articolul 29
(1) În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aduc la cunoștința publicului.

Articolul 30
(1) Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgență apărute în situații extreme.

Articolul 31
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Articolul 32
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Articolul 33
Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.

Articolul 34
(1) Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

Articolul 35
(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Articolul 36
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Articolul 36^1
Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării nașterii sale în actele de stare civilă. (la 21-10-2019, Capitolul VI a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 186 din 17 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )

FORMA ACTUALIZATA A DREPTURILOR PACIENTILOR

(*Disclaimer) Avand in vedere ca legislatia este in continua modificare si faptul ca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galati isi doreste sa ofere informatii de actualitate, va invitam sa consultati periodic LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 in formatul ei actualizat aici: Forma actualizata la zi LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003.

ORDIN Nr.1410

OBLIGATIILE PACIENTULUI

• Să respecte programul spitalului privitor la orele de masă, de odihnă și de primire a vizitatorilor;
• Pacienții internați sunt obligați să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului;
• Să respecte ordinea și liniştea în salon pe perioada internarii, evitând conflictele cu colegii de salon;
• Pacienții sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical și de îngrijire, precum și pe ceilalți pacienți;
• Să se respecte programul de (contra) vizită al medicului;
• Să permită infirmierei să facă curațenia zilnică și să aerisească salonul ori de câte ori este nevoie;
• Să se respecte prescripțiile medicale indicate de personalul medical în legătura cu ora și modul de administrare al tratamentului;
• Să respecte recomandările privind regimul alimentar;
• După ora 22:00 trebuie sa se păstreze liniștea (exclus deschiderea tv, telefon,etc);
• Să păstreze curăţenia în spital (curte, saloane, coridoare, grupuri sanitare – să nu degradeze instalațiile, să nu arunce în wc sau chiuvete pansamnte, vată sau resturi care pot defecta instalațiile) și să respecte regulile de colectare a deșeurilor;
• Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului;
• Să nu se folosească un limbaj nepotrivit față de colegii de salon sau față de personalul spitalului;
• Să nu păstreze în salon sume mari de bani și bunuri de valoare (se vor preda aparținătorilor/seif);
• De a respecta regulile de igienă personală:
• Să facă duș zilnic și ori de câte ori este nevoie, să își spele mâinile înainte și după folosirea toaletei, înainte și după servirea mesei, la întoarcerea în salon, etc, în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale,
• Să folosească pentru igienă obiectele personale (pieptene, priuță și pastă dinți, prosop);
• Să nu facă vizite în alte saloane, să nu se așeze pe patul altui bolnav și să nu permită altor pacienți să se așeze pe patul său;
• Să nu păstre în noptieră alimente perisabile;
• Pacienții internați sunt obligați să poarte ținuta regulamentară de spital pe durata internării (pijama/cămașă,halat, papuci);
• Este interzisă circulația balnavilor în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită investigații;
• Pacientul sa rămână la pat în timpul administrării de oxigen și să elimine toate sursele de foc de tipul lumânări/candele, chibrituri, brichete, pentru că oxigenul este un gaz combustibil care întreține arderea;
• Se interzice manipularea tubului de oxigen de către pacient și folosirea de produse inflamabile (creme,margarină/unt, grăsimi);
• Să respecte regulile afișate de prevenire și intervenție în cazul incendiilor/calamităților și circuitul de evacuare afișat, iar în cazul declașării acestora să respecte indicațiile personalului;
• Să completeze chestionarul de satisfacție și să îl depună în cutia special amenajată situată în holul secției;
• Să limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor la maximum 2 persoane și timpul de ședere al acestora în salon la maximum 30 minute; să nu permită vizitatorilor să se așeze pe pat să nu primească vizitatori cu starea sănătații alterată (viroze, tuse, febră, etc);
• Pacienții internați nu pot părăsi unitatea sanitară în ținută de spital;
• Pacienții internați nu pot părăsi unitatea sanitară decât cu avizul medicului curant/gardă și după ce primesc documentele de învoire/externare;
• De a manifesta grijă faţă de bunurile din dotarea spitalului;
• Degradarea mobilierului și a bunurilor din dotarea spitalului va fi suportată de persoanele direct implicate;
• Introducerea în instituție de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului șef de secție/compartiment.

Sari la conținut