CONSILIUL DE ETICA

Slide
Spitalul Clinic de Boli Infectioase

"Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati

DESPRE CONSILIUL DE ETICA

Componenta generala a Consiliului Etic este reglementată de prevederile OMS nr. 1502/2016. Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului.

Principii de funcţionare a consiliului de etică:

Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.

Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

DETALII CONSILIUL DE ETICA

Atribuţiile consiliului de etică:

Promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;

Primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

Analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
– cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
– încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
– abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
– nerespectarea demnităţii umane;

Emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite mai sus);
sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;

Asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

Intocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

Emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

Aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;

Analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

Analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

Analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;

Oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar;

Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

In ceea ce priveste relatia salariat – salariat si in conformitate cu atributiile legiferate asa cum au fost enumerate mai sus, Consiliul Etic are urmatoarele atributii specifice:

Monitorizează aplicarea conformă a Codului de Conduită Etică;
Acordă consultanță și consiliere salariaților cu privire la respectarea normelor de conduită etică;

Colaborează permanent, în acest domeniu, cu Conducerea și Comisia de Monitorizare SCIM de la nivelul spitalului;

Acordă aviz pentru proiectul Codului de Conduită Etică și poate înainta propuneri pentru modificarea și completarea codului, precum și pentru orice alte aspecte pe care le consideră benefice în acest domeniu.

Consiliul Etic trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate principiile și normele generale de conduită profesională de către salariați și să îi ajute pe aceștia să cunoască, să înțeleagă și să respecte mai bine aceste norme.

Conceptul de consiliere în ceea ce privește normele de conduită reprezintă acordarea sprijinului în vederea asigurării integrității și echilibrului instituțional.

Activitatea de monitorizare, desfășurată de către Consiliul Etic, ar trebui să se fundamenteze inclusiv și pe concluziile referitoare la cauzele nerespectării normelor de conduită, astfel cum acestea au fost identificate într-o împrejurare sau alta.

Consiliul Etic ofera salariaților un cadru de încredere și disponibilitate de sprijin față de aceștia, iar realizarea unei relații de încredere trebuie sa stimuleze solicitarea de sprijin și consultanță pentru rezolvarea unor probleme cu dileme etice, pornind dintr-o atitudine proactiv-reactivă.

MEMBRII CONSILIUL DE ETICA

Conf.Univ. dr. Baroiu Liliana – Presedinte – 12 Voturi
Farmacist Specialist – Sandulescu Daciana – Membru supleant.

Prof.univ. dr. Tatu Alin Laurentiu– integrare clinica -Membru permanent – 19 Voturi

Dr. Dinca Valentina – Membru permanent – 4 Voturi
Dr. Caia Liliana- Membru supleant. – 1 Voturi

Dr. Neculescu-Cucu Luminita– Membru permanent – 2 Voturi
Dr. Paraia Marin- Membru supleant. – 1 Voturi

As. Med. Stan Carmen – Membru permanent – 11 Voturi
As.med. Jfrim Nicoleta – Membru supleant – 5 Voturi

As. Med. Dragan Elena -membru permanent – 7 Voturi
As. Petrea(Haret) Simona-Membru supleant. – 4 Voturi

Psih. Pr. Modrigan Mirela– Secretar permanent;
Dragomir Alexandru – Secretar supleant.
 

Decizia nr. 346/31.03.2022 si în baza PV 3531/29.03.2022  pentru membrii si PV 3676/31.03.2022 pentru presedinte.

CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ETICA

RAPOARTE ANUALE
PROCESE VERBALE ACTIVITATI CONSILIUL DE ETICA
FEED-BACK PACIENTI
Sari la conținut