REGULAMENT ACCES PRESA

Slide
Spitalul Clinic de Boli Infectioase

"Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati

Extras din Regulamentul Intern

9.20. Accesul mass-media la nivelul spitalului şi la pacienţii internați în cadrul acestuia

Art.146. –Reglementarea accesului mass-media la nivelul spitalului şi la pacienţii internaţi în
cadrul acestuia are ca principale scopuri:
a) Se asigură comunicarea cu mass-media astfel încât să se asigure informarea publicului şi
promovarea spitalului, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare aplicabile;
b) Stabilește modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacienţi;
c) Elimină / tratează următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri:
o accesul neautorizat al mass-media la pacienți internați în cadrul Spitalului, în condițiile
inexistenței unei aprobări în acest sens a conducerii spitalului cât și obținerii
anterioare a acordului pacientului;
o reclamații ale pacienților în legătură cu accesul neautorizat la aceștia al mass-media.
Art.147.–Realizarea accesului mass-media la nivelul spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul
acestuia presupune derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități:
a) managerul Spitalului numește anual, o persoană responsabilă în relația cu mass-media,
(R.R.M.M.), care este responsabilă inclusiv de comunicarea cu mass-media în situații de criză.
R.R.M.M. este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Spitalului și cu asigurarea
informării în timp util atât a mass-mediei, cât și a populației. R.R.M.M. este principala persoană de
contact pentru mass-media.
b) În cadrul Spitalului relația cu mass-media este asigurată numai prin intermediul
R.R.M.M. Excepție de la regulă fac următoarele cazuri:
i. accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager,
R.R.M.M. sau persoane numite prin decizie de către manager;
ii. accesul delegațiilor altor ministere, numai dacă aceștia își asumă răspunderea pentru
reprezentanții mass-media care îi însoțesc.
c) În vederea asigurării accesului în spital, acreditarea reprezentanților mass-media se face
pe baza aprobării managerului, la cererea instituției de presă al cărui angajat este ziaristul. În cererea
pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă din România va prezenta următoarele
documente:
i. Formularul de acreditare;
ii. Fișa personală a ziaristului/ ziariștilor propuși pentru a fi acreditați;
iii. Copie dupa cartea de identitate a ziaristului/ ziariștilor;
iv. Declarație pe propie răspundere a jurnalistului
v. Copie dupa legitimația de presă;
vi. Motivația avută în vedere pentru solicitarea accesului în Spital. Dacă motivul pentru
care solicită accesul mass-media în cadrul spitalului este acela de intervieva un pacient
se vor menționa toate detaliile considerate necesare, acestea urmând a fi prezentate
pacientului în vederea obținerii în prealabil a acordului scris al acestuia.
d) În baza documentelor prezentate de către ziarist/instituția de presă solicitant/ă, Spitalul va elibera, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii actelor, acreditarea. Refuzul acordării acreditării și/sau retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.
e) Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului se realizează numai de către manager, R.R.M.M. precum și de către alt personal din cadrul spitalului care are aprobarea managerului în acest sens, cu respectarea următoarelor reguli:
i. declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile
fundamentale ale omului;
ii. informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestată sau aflată în
detenție se vor pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris al persoanei;
iii. nu va fi dezvaluită în nici un fel identitatea persoanei victimă a unei infracțiuni
privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care aceasta și-a dat acordul scris;
iv. informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul
la protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale pacientului în
cauză;
v. informațiile cu privire la persoanele aflate în tratament, date cu caracter personal sau
privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe
în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune
la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu consimțământul explicit al
persoanei sau în cazul unei persoane care nu-și poate da consimțământul ori decedată,
cu acordul familiei sau reprezentantului legal al acesteia.
f) R.R.M.M. va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc
intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul își va da în prealabil
acordul în scris pentru intervievarea sa și, asistă pacientul pe tot timpul interviului. Acordul în scris
referitor la oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament sau cu
privire la luarea unor interviuri, se vor da pe formularul prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul
Regulament, atât de către pacient, cât și de către medicul curant al acestuia. În situația în care, în
cadrul interviului se dorește fotografierea și/sau filmare pacientului, acesta – inclusiv medicul curant al
pacientului – își vor da consimțământul scris, prin completarea formularului ,, Acordul pacientului
privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare‘’ prevăzut în Anexa nr. 1 la Ord. M.S. nr.
1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

g) În sensul celor menționate la lit. g), după obținerea acreditării, R.R.M.M. va transmite
jurnalistului acreditat acceptul pacientului de a acorda interviul solicitat în cadrul spitalului, cu
mentionarea datei și intervalului orar în care pacientul a acceptat acest lucru.
h) R.R.M.M. nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a unor
interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media, împotriva
voinței pacientului/pacienților intervievat/i.
i) Reprezentanții mass-media au obligația de a se identifica la punctul de control-acces de
la intrarea spitalului. Personalul de serviciu (agentul de securitate) al spitalului va solicita ordinul de
serviciu/legitimația de serviciu a reprezentanților mass-media și va anunța managerul și R.R.M.M.
despre prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul spitalului. Accesul reprezentanților massmedia în spital se face numai pe baza legitimației de acreditare, precum si cu acordul managerului
spitalului. Paznicul (agentul de pază) al spitalului nu va permite intrarea reprezentanților mass-media
în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către R.R.M.M. sau manager.
j) Regulile privind accesul reprezentanților mass-media în spital sunt următoarele:
i. Toți reprezentanții mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video despre
spital, personalul acestuia sau pacienții internați în cadrul spitalului au obligația de a
asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și
evenimentelor
ii. Pe teritoriul Spitalului accesul reprezentanților mass-media se face însoțit numai de
R.R.M.M., manager sau o altă persoană delegată de către manager
iii. Reprezentanții mass-media vor purta pe parcursul vizitei în spital ținuta de protecție
adecvată spațiilor medicale în care se realizează accesul și ecuson de identificare
iv. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor
informații susținând că sunt persoane angajate ale Spitalului
v. Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților
din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora
vi. Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului
folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele
lor și vor suporta consecințele acestora potrivit prevederilor legale incidente în vigoare.
Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul
spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat, dar și posibilitatea acționării în instanță de
către reprezentanții spitalului sau de către pacient.
vii. Accesul reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai după
asumarea prin semnătură a acestor reguli.
Art.148.- Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a procesului de reglementare a
accesului mass-media la nivelul spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul acestuia sunt următorii:
a) Număr de documentaţii complete prezentate conform art. 147 lit. d) din prezentul
Regulament, de către instituţiile de presă, în vederea obţinerii acreditării propriilor ziarişti care doresc să realizeze interviuri în cadrul spitalului, depuse de acestea în ultimul an calendaristic;
b) Număr de acorduri scrise ale pacienţilor internaţi în spital privind intervievarea de către ziarişti acreditaţi de către spital, în ultimul an calendaristic.

Persoana de contact

Dr. Ganea Mihaela
spitalul3@gmail.com | Telefon: 0236 334 022

Purtatorul de cuvant poate fi contactat in intervalul orar 09:00 – 14:00 de Luni pana Vineri.

Sari la conținut